//Územní studie ukáže, jak by se měla rozvíjet lokalita Sadová

Územní studie ukáže, jak by se měla rozvíjet lokalita Sadová

Lokalita Sadová patří mezi významná rozvojová území pro bydlení. Většina plochy je již zastavěná a v její další části výstavba probíhá. Aby se vyvíjela v plně fungující rezidentní oblast, nechá si Brno vypracovat územní studii, která určí její deficity a navrhne možná řešení. Radní dnes vybrali zhotovitele pro tuto veřejnou zakázku – stala se jím společnost MOBA studio, která podala nejvýhodnější nabídku.

„Několik let probíhá v lokalitě Sadová intenzivní bytová výstavba. Místní obyvatelé však musí za službami, volnočasovými aktivitami či kulturou dojíždět do sousedních částí města. Naším cílem je ze Sadové vytvořit plnohodnotnou čtvrť s adekvátní občanskou vybaveností. Nejdříve si však musíme určit to, co zde chybí, a navrhnout rozumné řešení. Z tohoto důvodu si město nechá vypracovat územní studii, která tyto otázky zodpoví a zároveň bude sloužit jako podklad pro nový územní plán. Byl to také závazek, který jsme sdělili na místním projednání s veřejností na konci loňského roku,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Zpracovatel územní studie zhodnotí dopravní napojení do okolních oblastí a možnosti vytvoření rekreačních stezek do přírody. Upřesní se také dopravní propojení s ulicí Okružní. „Studie se bude zabývat i zajištěním veřejnévybavenosti, jako jsou školy, obchody a další služby, a dostupností veřejných prostranství, hřišť pro děti a mládež, sportovišť a zastávek MHD. Cílem bude také dopravní prověření nutnosti vybudování mostu propojujícího Sadovou a Lesnou v novém územním plánu. Rádi bychom z této oblasti vytvořili samostatnou městskou zástavbu, kde by každý našel to, co potřebuje. Návrh územní studie opět plánujeme projednat s místními obyvateli,“ doplnil Filip Chvátal.

Náklady na studii činí 453 750 Kč včetně DPH. Návrh zhotovitel odevzdá do 8 týdnů od předání podkladů. Studie bude řešit oblast v širším území (žluté ohraničení). Základem však bude bilancované území. To zahrnuje vlastní rozvojovou lokalitu východně od ulice Kociánka, ale i veškerá obytná území (návrhové i stabilizované plochy). Pro realizaci územních potřeb je vyznačena další část řešené lokality (modrá).

Zdroj: MMB
Úvodní foto: panoramakocianka.cz