//Vědci z AV ČR a FEKT VUT ve spolupráci s firmou Propsyco vyvinuli unikátní nástroj pro hodnocení dysgrafie

Vědci z AV ČR a FEKT VUT ve spolupráci s firmou Propsyco vyvinuli unikátní nástroj pro hodnocení dysgrafie

Ve spolupráci Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a firmou Propsyco s.r.o byla vyvinuta unikátní diagnostická metoda pro objektivní hodnocení vývojové dysgrafie. Odborníkům ze školských poradenských zařízení a pracovišť pomůže s diagnostikou a hodnocením poruch psaní u dětí mladšího školního věku. Diagnostický software DiaGraMo byl představen na tiskové konferenci dne 20. června 2024, které se zúčastnil proděkan pro tvůrčí činnost FEKT VUT, profesor Jaroslav Koton, hlavní řešitel projektu profesor Tomáš Urbánek a doktorka Katarína Zvončáková z Psychologického ústavu AV ČR a doktor Jiří Mekyska z Ústavu telekomunikací FEKT VUT.

„Vývojová dysgrafie, odborně označovaná jako specifická porucha učení s narušením písemného projevu, se projevuje poruchou jemné motoriky, která se odráží v psaní. Dítě má například potíže s plynulým vedením čáry, s tvary písmen nebo s organizací textu na stránce. To často vede k nečitelnému rukopisu a velké námaze spojené se psaním. Kromě toho se u dítěte mohou objevit pocity méněcennosti, narušená sebeúcta a dítě může být nesprávně vnímáno okolím (např. bývá označováno za líné nebo nesnaživé). Některé studie dokonce naznačují, že nečitelný rukopis může vést k horším známkám ve škole. To vše negativně ovlivňuje celkovou pohodu (well-being) dítěte,“ vysvětluje doktorka Zvončáková z Psychologického ústavu Akademie věd ČR.

Diagnostika dysgrafie byla až doposud založená na subjektivním posouzení odborníků z praxe. Nově vytvořený software, nazvaný DiaGraMo, využívá záznam písma pomocí digitalizačních tabletů, který následně pomocí matematických modelů automaticky vyhodnotí a expertům poskytne objektivní diagnostiku a hodnocení různých projevů dysgrafie. Výstupem softwaru je vyhodnocení výkonu dítěte v různých oblastech psaní (např. rychlost psaní nebo schopnost rozlišovat velikost jednotlivých písmen).

„Na celém světě dodnes neexistuje diagnostická metoda, která by umožňovala hodnotit projevy dysgrafie objektivně. Může pak docházet k tomu, že se dva experti neshodnou na diagnóze, popř. na následné reedukaci. To může mít negativní dopad na kvalitu života dětí. Náš systém děti slepě neškatulkuje na ty, co mají/nemají dysgrafii, dysgrafie totiž může mít různé projevy a ty se navíc vyskytují v různé míře. Proto jsme navrhli software, který identifikuje a hodnotí závažnost těch projevů, které jsou spojeny s poruchou psaní. Toto komplexní vyhodnocení pak umožňuje cílenou reedukaci a možnost objektivního sledování vývoje dítěte v čase,“ přibližuje přínos systému docent Mekyska z Ústavu telekomunikací FEKT VUT.

Problematika specifických poruch učení je nezanedbatelnou součástí pracovní každodennosti pedagogicko-psychologického poradenství. Nově vyvinutá metoda může být užitečným doplňkem komplexní diagnostiky, která je v procesu identifikace poruch učení realizovaná. Předpokládaným přínosem může být například větší objektivizace rozhodování a navazujícího nastavování potřebné podpory žáků a žákyň ve škole tak, aby jejich vzdělávací podmínky byly co nejvíce odpovídající jejich potřebám,“ doplňuje Vladimíra Šmídková, psycholožka, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.

Uvedený software, jehož vývoj podpořila Technologická agentura České republiky v rámci projektu č. TL03000287, bude odborné komunitě nabízet společnost Propsyco s.r.o.

Zdroj a foto: VUT