//Město pokračuje ve Strategii #brno 2050 – co se v Brně stane do roku 2030?

Město pokračuje ve Strategii #brno 2050 – co se v Brně stane do roku 2030?

Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit druhou ze tří částí Strategie #brno2050, a to PLÁN 2030. Vize rozvoje města tak postupně nabývá konkrétnější tvar plánu na příštích 10 let. Ten byl nyní s pomocí odborníků aktualizován a vyladěn jak po stránce formální, tak z hlediska reflexe aktuálních důsledků pandemie, nových poznatků z cirkulární ekonomiky či zmírňování dopadů klimatické změny. Během letošního roku pak k PLÁNU 2030 přibude třetí část Strategie – AKČNÍ PLÁN 2021+. Vize a plán se tak v ulicích Brna začnou postupně zhmotňovat prostřednictvím konkrétních projektů pro nejbližší roky.

Strategie se dělí do pěti tematických oblastí – prostředí, prosperita, služby, zdroje a správa. V těchto oblastech pak stanovuje jak dlouhodobé cíle, tak priority, které by město v příštích 10 letech rádo naplnilo. Z hlediska příjemného prostředí pro život sem patří například ucelený systém zeleně a vodních prvků ve městě (tzv. modré a zelené infrastruktury), rozvíjení variabilní nabídky bydlení či zvýšení atraktivity udržitelné dopravy.

„Cílem Strategie #brno2050 je umožnit městu systematický dlouhodobý rozvoj s jasnou vizí. Jsem proto rád, že rada schválila její další část. Mám také velkou radost, že se na její tvorbě aktivně podíleli nejen odborníci, ale i politici města napříč politickým spektrem, což významně zvyšuje stabilitu samotné Strategie a udržení vytyčeného směru do budoucna,“ uvedl náměstek pro oblast strategie a analýzy dat Tomáš Koláčný.

Na PLÁN 2030 naváže v průběhu letošního roku třetí část Strategie – AKČNÍ PLÁN. Součástí AKČNÍHO PLÁNU budou klíčové stávající projekty a aktivity, které přispívají k naplnění stanovených strategických cílů, i nově připravované projekty, projektové záměry či ideje, jejichž příprava bude v nejbližších letech důležitá. Příprava AKČNÍHO PLÁNU nabídne prostor k věcné a odborné diskusi o tom, které projekty a aktivity z různých tematických oblastí jsou pro město a jeho rozvoj v nejbližších letech klíčové a měly by tak být dále připravovány a následně realizovány.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: