//Rok 2018 patřil k rekordním rokům. Jen ve FN Brno se narodilo na 6 367 dětí

Rok 2018 patřil k rekordním rokům. Jen ve FN Brno se narodilo na 6 367 dětí

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno je největším porodnickým pracovištěm v České republice a každoročně se zde narodí přibližně 50 % dětí Jihomoravského kraje. Rok 2018 patřil k rekordním, celkový počet porodů dosáhl čísla 6 246 – na pracovišti v Bohunicích bylo odvedeno 3 274 porodů a na Obilním trhu pak 2 972 porodů. Celkem se narodilo 6 367 dětí. Oproti loňskému roku se počet porodů navýšil o 47, což znamená nejvyšší porodnost za posledních 8 let a druhou nejvyšší porodnost v novodobé historii kliniky.

Koncentrujeme nejzávažnější patologické stavy

Perinatologický útvar GPK a Neonatologické oddělení FN Brno tvoří Perinatologické centrum intenzivní péče FN Brno. Jedná se o jedno z 12 center v rámci České republiky, které se podílí na koncentraci nejzávažnějších patologických a rizikových stavů z celého Jihomoravského kraje a části Kraje Vysočina.

Předčasné porody

Mezi nejvýznamnější patologie patří péče o předčasné porody. Dlouhodobě se nám daří koncentrovat více než 95 % předčasných porodů, což jsou výsledky, které i v zahraničí vyvolávají pozornost. V roce 2018 bylo na našem pracovišti odvedeno 627 předčasných porodů (10,0 %).

Indukované porody

V moderním porodnictví je určitý trend předcházet komplikacím včasnou indukcí porodu. Indukované porody jsou na druhou stranu ale velmi zatěžující pro pracoviště organizačně i finančně. V roce 2018 jich bylo na našem pracovišti 1 223 (19,6 %). Mezi nejčastější důvody k indukci porodu patří potermínová gravidita a další mateřské choroby, které zvyšují riziko pro plod, jako např. gestační diabetes mellitus nebo hypertenze.

Císařské řezy

Počet těhotenství, která bylo potřeba ukončit císařským řezem, v loňském roce opět klesl na 1 319 (21,1 %). Na Gynekologicko-porodnické klinice se jedná o dlouhodobý trend postupného snižování celkového počtu císařských řezů, který se projevuje i v celostátních výsledcích.

Extrakční výkony

Mezi další porodnické operace patří kleště (forceps) a vakuumextrakce. Oba výkony jsou nezbytně nutné pro řešení hypoxie nebo nepostupujícího porodu ve 2. době porodní. Postup, jakým se v současné době extrakční operace provádějí, je velmi šetrný k matce a bezpečný k plodu. V roce 2018 bylo na našem pracovišti odvedeno 230 (3,7 %) extrakčních výkonů, z toho 50 (0,8 %) forcepsů a 180 (2,9 %) vakuumextrakcí.

Vícečetné gravidity

Naše klinika je rovněž zaměřena na péči o vícečetné gravidity, které jsou zatíženy celou řadou závažných rizik a patologií. Mezi nejvýznamnější patří riziko předčasného porodu. Proto je v posledních letech trendem snižování procenta vícečetných gravidit díky změnám v přístupu při asistované reprodukci. V loňském roce bylo u nás porozeno 136 dvojčetných těhotenství (2,2 %) a 2 trojčetné. Tento pokles znamená velmi výrazné ulehčení pro intenzivní neonatologickou péči a stojí za zlepšením celkových perinatálních výsledků v letošním roce.

Porodní analgezie

Nedílnou součástí porodnické péče je i analgezie během porodu. V současné době přestává být akceptovatelné, aby rodička cítila během porodu nadměrnou bolest. Zlatým standardem je epidurální analgezie, kterou v roce 2018 využilo během porodu 1 895 (30,3 %) rodiček. Kromě epidurální analgezie poskytujeme i jiné formy farmakologické nebo nefarmakologické analgezie.

Dvě pracoviště GPK a nová porodnice

I v loňském roce se klinika velmi obtížně potýkala s rozdělením pracoviště na dvě části, což vyžaduje zvýšené úsilí organizační i pracovní na všech úrovních.

Pracoviště reprodukční medicíny na Obilním trhu je specializováno na péči o předčasné porody a další závažné těhotenské patologie, které vyžadují intenzivní péči o předčasně narozené nebo jinak ohrožené novorozence v rámci neonatologické jednotky intenzivní péče.

Pracoviště v Bohunicích se zaměřuje spíše na patologie, které vyžadují úzkou návaznost na komplement nemocnice a další odbornosti. Kromě péče o patologické nebo rizikové gravidity je nedílnou součástí náplně pracoviště i péče o fyziologické porody.

Stále čekáme na zahájení prací na nové budově Gynekologicko-porodnické kliniky, která by měla vést k podstatnému zlepšení výsledků a kvality porodnické péče. Sjednocení pracoviště, zefektivnění činnosti a dosažení přímého propojení s komplementem pro Perinatologické centrum je naprosto zásadním požadavkem na rozvoj pracoviště i oboru.

Porodní asistentky

V rámci snahy o zjednodušení systému péče a přizpůsobení se tak požadavkům rodiček pokračovala v uplynulém roce snaha o navýšení porodů vedených pouze porodními asistentkami. Lékaři jsou v takovém případě připraveni poskytnout svoji péči až v okamžiku výskytu zvýšeného rizika. Využíváme tak velmi dobrou erudici a kvalitní vzdělání našich porodních asistentek. Tyto porody tvoří v současné době téměř 20 % ze všech porodů a rádi bychom je dále navyšovali.

Graf: Vývoj porodnosti ve FN Brno v letech 2000-2018

Neonatologické statistické ukazatele v roce 2018

Stále více se zdokonaluje koncentrace závažných případů do našeho perinatologického centra. Koncentrování napomáhá dokonalé naplnění organizačních opatření včetně „transportu v děloze“.

Celkové počty nedonošených novorozenců zůstávají obdobné. Nejzávažnější nezralostní a hmotnostní kategorii představují novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností pod 1000 gramů. V roce 2018 jsme na Jednotku intenzivní a resuscitační péče přijali a ošetřili 47 těchto dětí.

Zdravotní stav novorozených dětí může být negativně ovlivněn i riziky ze strany matky. Průběžně stoupá průměrný věk rodiček a nemocnost těchto žen, u některých těhotných představuje rizikovost závislost na návykových látkách a špatná životospráva.

Prioritou Neonatologického oddělení FN Brno je snižování nemocnosti a zdravotních následků perinatálních rizik, výsledky péče roku 2018 prokazují v tomto směru úspěšný trend. Další prioritou je snaha o zajištění neustálého kontaktu rodičů s jejich dítětem. Zdravým a donošeným novorozencům toto základní právo a potřebu uspokojujeme již mnoho let. V posledních letech se snažíme rozšířit možnosti společného pobytu matky a dítěte i těm nejzranitelnějším a nejkřehčím miminkům, která přicházejí na svět předčasně nebo se rodí s nejrůznějšími zdravotními komplikacemi.

Graf: Počty živě rozených ve FN Brno v letech 2011-2018

Zdroj a foto: FN Brno